คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์พิชญา สุวรรณโน
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ดร.ชุติมา ทัศโร
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ


อาจารย์สมพล แก้วแทน
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์


อาจารย์อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อน
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา