หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) 
ชื่อย่อ(ไทย)    
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
: Bachelor  of  Arts Program in Thai for Business  Communication


: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) 
: ศศ.บ.  (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
: Bachelor  of  Arts  Program (Thai for Business Communication)
: B.A.  (Thai for Business Communication)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. กองบรรณาธิการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ผู้สื่อข่าว/นักข่าว
4. ผู้ประกาศ
5. นักจัดรายการวิทยุ
6. ธุรการ
7. เลขานุการ
8. ครู/อาจารย์ภาษาไทย    
9. นักเขียนบทภาพยนตร์/บทละคร/บทโทรทัศน์  
10. นักเขียนคอลัมน์ 
11. นักเขียนสารคดี   
12. นักวิชาการ  ฯลฯ

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์  และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ  รู้คิด  รู้ธรรม  รู้สำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อนำความรู้ความสามารถทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  ไปประกอบอาชีพได้  อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์  และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

Download รายละเอียดหลักสูตร