สาขาวิชาภาษาไทย


   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อังศณา  ณ  สงขลา
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 356 , 084-2695071
E-mail :  angsana@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อุมาวัลย์  ชีช้าง
ตำแหน่ง :  รองหัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 356 ,091-0135598
E-mail :  umawanchechang@gmail.com
การศึกษา

:  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 129 , 081-5992278
E-mail :  jaraja@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปร.ด. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (กำลังศึกษา)
:  ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200356
E-mail :  sajanun@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กำลังศึกษา)
:  กศ.ม. (ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พิชญา  สุวรรณโณ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 129 ,083-6544226
E-mail :  cruoun@hotmail.com
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200662
E-mail :  wimol@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อัจฉรา เทศขำ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 302
E-mail :  achara@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200356
E-mail :  pachinee_t@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200356
E-mail :  khrueawan@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาีไทย)   มหาวิทยาลัยทักษิณ

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธ์ุ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200356
E-mail :  rungthip@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ