สาขาวิชาภาษาไทย

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 356, 360
E-mail :   umawanchechang@gmail.com
การศึกษา

:  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  
ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์อังศณา ณ สงขลา
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 356
E-mail :    angsana@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
:  
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 356
E-mail :   rungthip@hu.ac.th
การศึกษา

:   กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:   ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 662
E-mail :  wimol@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อัจฉรา เทศขำ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 356
E-mail :  
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail :
การศึกษา

:   ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สุพิศตรา อภิชาโต
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail :
การศึกษา

:   
:  
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail :
การศึกษา

:   
:  
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail :
การศึกษา

:   
: