สาขาวิชาภาษาไทย

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 356, 360
E-mail :   umawanchechang@gmail.com
การศึกษา

:  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  
ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์อังศณา ณ สงขลา
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 356
E-mail :    angsana@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
:  
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 662
E-mail :  wimol@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สุพิศตรา อภิชาโต
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Supittra@hu.ac.th
การศึกษา

:  (กำลังศึกษา) กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Siriporn_t@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาษาเพื่อการพัฒนา(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Pavirasa@hu.ac.th
การศึกษา

: ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพัฒนา(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Jaroonsak@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  กศ.บ. (ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
     
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : alisa_l@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:  ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครสวรรค์