สาขาวิชาภาษาไทย

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อุมาวัลย์  ชีช้าง
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 356 ,091-0135598
E-mail :  umawanchechang@gmail.com
การศึกษา

:  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 129 , 081-5992278
E-mail :  jaraja@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปร.ด. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (กำลังศึกษา)
:  ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อังศณา  ณ  สงขลา
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 356 , 084-2695071
E-mail :  angsana@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 143
E-mail :  wimol@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ

     
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สุพิศตรา อภิชาโต
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Supittra@hu.ac.th
การศึกษา

:  (กำลังศึกษา) กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Siriporn_t@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาไทย)) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Pavirasa@hu.ac.th
การศึกษา

: ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาไทย)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : Jaroonsak@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
     
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : alisa_l@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:  ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครสวรรณ์