หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร

      ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) 
ชื่อย่อ(ไทย)    
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
: Bachelor  of  Education Program in Thai


: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
: ศษ.บ.  (ภาษาไทย)
: Bachelor  of  Education Program (Thai )
: B.Ed.  (Thai)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู
2. นักวิชาการภาษาไทย
3. นักแปล
4. นักเขียน
5. อาชีพอื่น ๆ


ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทยที่มีความรู้ สามารถบูรณาการทักษะทางภาษาไทย และมีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางภาษาไทย เพื่อไปประกอบอาชีพและประยุกต์ความรู้ด้านภาษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
3. บัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Download รายละเอียดหลักสูตร