สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พิชญา สุวรรณโน
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  083-6544226
E-mail :  Cruoun@hotmail.com
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย่
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 356
E-mail :   khrueawan@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 356
E-mail :  pachinee_t@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ภาษาไทยและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจาร์อัจฉรา เทศขำ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail :
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธ์ุ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : rungthip@hu.ac.th
การศึกษา

:   กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:   ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
     
     
  ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชญาทัศน์   
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail :
การศึกษา

:   
: