สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 356
E-mail :  pachinee_t@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
   
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พิชญา สุวรรณโน
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 129
E-mail :  pitchaya_s@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ
     
   
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 356
E-mail :   khrueawan@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 356
E-mail :  rungthip@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : chayathat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อัจฉรา เทศขำ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 356
E-mail : utchara_1@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)(ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์