สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ชื่อ-สกุล              นางสุภาทิพย์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง             
 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สังกัด                  
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร             
 074-200358
e-mail             
    Supartip_s@hu.ac.th
การศึกษา
            ปริญญาโท  บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2551                           ปริญญาตรี บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชธานี 2546


ชื่อ-สกุล              นางสาวกัลยา เบ็นดุสะ
ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200358
e-Mail                 kanlaya_b@hu.ac.th
การศึกษา            ปริญญาตรี  ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  2551ชื่อ-สกุล              นางสาวสายสุดา สุขแสง
ตำแหน่ง              อาจารย์บริหาร
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200357
e-Mail                saisuda@hu.ac.th
การศึกษา            ปริญญาโท ศน.ม. (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                          ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา               


ชื่อ-สกุล              นางพิไลพร เกษตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200662
e-Mail                pilaiporn@hu.ac.th
การศึกษา            ปริญญาตรี  บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ชื่อ-สกุล              นางสาววราภรณ์  มีสุข
ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200384
e-Mail                 ja_aeyja@hotmail.co.th
การศึกษา            ปริญญาตรี วท.บ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
                          ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่