สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ชื่อ-สกุล              นางสาวสายสุดา สุขแสง
ตำแหน่ง              อาจารย์บริหาร
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200357
e-Mail                saisuda@hu.ac.th
การศึกษา            ปริญญาโท ศน.ม. (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                            ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     


ชื่อ-สกุล              นางสาวกัลยา เบ็นดุสะ
ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200358
e-Mail                 kanlaya_b@hu.ac.th
การศึกษา            ปริญญาตรี  ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  2551


ชื่อ-สกุล              นางพิไลพร เกษตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200662
e-Mail                pilaiporn@hu.ac.th
การศึกษา            ปริญญาตรี  บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ชื่อ-สกุล              นางสาววราภรณ์  มีสุข
ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด
                  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร              074-200384
e-Mail                 Waraporn_m@hu.ac.th
การศึกษา            ปริญญาตรี วท.บ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
                          ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่