หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม


ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

 

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
: Bachelor  of  Arts Program in  Society Development


: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
: ศศ.บ.  (พัฒนาสังคม)
: Bachelor  of  Arts  (Society Development)
: B.A.  (Society Development)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักพัฒนาสังคม
2. นักสังคมสงเคราะห์
3. นักพัฒนาชุมชน
4. บุคลากรสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. ครู  อาจารย์
6. บุคลากรสังกัดองค์กรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7. นักวิชาการชุมชน
8. บุคลากรสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  
9. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
10.  ประกอบอาชีพอิสระ   
ปรัชญาของหลักสูตร

            ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาสังคม  มีคุณธรรม จริยธรรม    และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ  รู้คิด  รู้ธรรม  รู้สำเร็จ  ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

            1. มีความรู้ ความสามารถทางด้านพัฒนาสังคมสมัยใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีคุณธรรม  จริยธรรม  เน้นความอดทน   สุจริต  ไม่คอร์รัปชัน  เสียสละเพื่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. มีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นหาความรู้  นำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวให้ทันต่อสังคม  ทั้งสังคมจริง สังคมจินตนาการ  และสังคมออนไลน์ 

Download รายละเอียดหลักสูตร
Download บทความวิชาการ/วิจัย