สาขาวิชาสังคมศึกษา

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 218
E-mail :  chatjongkon@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยรัตช์ภาคย์
:  บธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)(การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พัชรินทร์ เสริมการดี
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 215
E-mail :  Patcharin@hu.ac.th
การศึกษา

:  วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  กศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พล เหลืองรังษี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 215
E-mail :  pol_luang@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)(จิตวิทยาและการแนะแนว) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
     
   
   
ชื่อ - สกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 374
E-mail :  punja@hu.ac.th , pe_choo@hotmail.com
การศึกษา

:  กศ.ม. (วัดผลและวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  ponpen_a@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ