สาขาวิชาพัฒนาสังคม

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 218
E-mail :  faifun@hu.ac.th
การศึกษา
:  ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
:  บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200-300 ต่อ 352
E-mail :  aphinant@hu.ac.th , P_piakky@hotmail.com
การศึกษา

:  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
:  พธ.บ. (ปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
:  น.ธ. เอก กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
:  เปรียญธรรม 3 กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

     
     
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พิทยาภรณ์ พัฒโน
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 248
E-mail :  ponsiri@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
:  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้