สาขาวิชาพัฒนาสังคม

 

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 218
E-mail :    faifun@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 218
E-mail :  chatjongkon@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (วิชาชีพครู) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
:  บธ.บ. (การจัดการ)่(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ
E-mail :   C
การศึกษา

:   
:  
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พงษ์สกร รัตนภัทรกุล
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  
การศึกษา

:  ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลังศึกษา)
:  ศศ.บ.(ดนตรี)   มหาวิทยาลัยมหิดล
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พัชรสกนธ์ โพธิ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  
การศึกษา

:  ศป.ม.(ดุริยศิลป์)   มหาวิทยาลัยพายัพ
:  ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์)   มหาวิทยาลัยพายัพ
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วทัญญู ดิษสระ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 377
E-mail :  watanyu@hu.ac.th
การศึกษา

:   ศป.บ. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: