สาขาวิชาพัฒนาสังคม   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 132
E-mail :  faifun@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์จิรัชยา เจียวก๊ก
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 132
E-mail :  jirachcya@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   (กำลังศึกษา)
:  ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ประกาศนียบัตร Provider Course for Advanced Cardiovascular Life Support
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  Certificates, Ethics in Human Research, Khon Kaen University
:  น.บ. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สันติชัย  แย้มใหม่
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 132
E-mail :  santichai@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 132
E-mail :  chatjongkon@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (วิชาชีพครู) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
:  บธ.บ. (การจัดการ)่(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่