สาขาวิชาการบริหารการศึกษาชื่อ - สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 668
E-mail @hu.ac.th
การศึกษา

: Ed.D. (Educational Administration) Oklahoma State University, U.S.A.
: M.Ed. (Educational  Administration) Louisiana State University, U.S.A.
: กศ.บ. (คณิตศาสตร์  วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 668
E-mail :  @hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
:  กศ.ม. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
:  กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  จรจิตร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 668
E-mail :  sujitra@hu.ac.th
การศึกษา

: กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
:  กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
     
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 668
E-mail :  wan@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
:  กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
:  M.A. (Guidance and Personnel Work) Univ. of Colorado ,U.S.A.
:  กศ.บ. (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร์

     
   
   
ชื่อ-สกุล :  รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 668
e-Mail :  rapeepun@hu.ac.th
การศึกษา

:  Ed.D.(Higher Education) Oklahoma State University ,U.S.A.
:  M.A.(Soc.Sc.Ed.) University of South Florida , U.S.A.
:  B.S.E (History) The Philippine Women's University, Philippines