สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สมพล แก้วแทน
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 353
E-mail :   Somphol@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
:  ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล : อาจารย์วรัญญา  ศรีวรบุตร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา, ผู้จัดการสถาบันดนตรี ป๊อบมิวสิค อคาเดมี
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 219
E-mail :     Varanya.s@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศป.ม. (ดุริยศิลป์ ) วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
:  ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชัชวาลย์ ลุขะรัง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 219
E-mail :   Chatchawan@hu.ac.th
การศึกษา

:   ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พงษ์สกร รัตนภัทรกุล
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  
การศึกษา

:  ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลังศึกษา)
:  ศศ.บ.(ดนตรี)   มหาวิทยาลัยมหิดล
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พัชรสกนธ์ โพธิ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  
การศึกษา

:  ศป.ม.(ดุริยศิลป์)   มหาวิทยาลัยพายัพ
:  ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์)   มหาวิทยาลัยพายัพ
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วทัญญู ดิษสระ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 377
E-mail :  watanyu@hu.ac.th
การศึกษา

:   ศป.บ. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ
E-mail :
การศึกษา

:   
:  
     
     
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ
E-mail :
การศึกษา

:   
:  
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ
E-mail :
การศึกษา

:   
: