สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

         

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ณัฐพร โกศัยกานนท์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสถาบันดนตรี Pop Music Academy
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (Pop Music)

สังกัด

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เบอร์โทร

(สถานที่ทำงาน) 074-200-300 ต่อ 219 (มือถือ) 085-8966823

e-Mail

pomm_flying@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
.....................................................................................................................................................
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1-5 (Music Practicum) Electric Guitar
- การวิเคราะห์บทเพลงสมัยนิยม (Popular Music Analysis)
- การบันทึกเสียง (Sound Engineer)

 

การศึกษา
...........................................................................................................................................................................................................................

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี

ศศ.บ.

ดุริยางคศาสตร์สากล

์มหาวิทยาลัยทักษิณ

2550

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
...........................................................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2555-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำสถาบันดนตรี Pop Music Academy อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (Pop Music)
อาจารย์ประจำห้องบันทึกสียง (Sound Engineer)

ผลงานวิจัย     
- คีตนิพนธ์ 15 ปีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
        

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์(Faculty of Education and Liberal Arts) 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 Tel.0-7420-0364-365,0-7420-0219-220,0-7420-0128 Fax : 0-7420-0384 e-mail : LI@hu.ac.th