สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

 

   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สมพล  แก้วแทน
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  Somphol@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
:  ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วรัญญา  ศรีวรบุตร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  Varanya.s@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศป.ม. (ดุริยศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ
:  ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ดุริยางคศาสตร์สากล)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชัชวาลย์ ลุขะรัง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 219
E-mail :  Chatchawan@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ณัฐพร โกศัยกานนท์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 219
E-mail :  nathaporn_k@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พงสกร รัตนภัทรกุล
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 219
E-mail :  pongsakorn@hu.ac.th
การศึกษา

:  ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลังศึกษา)
:  ศศ.บ.(ดนตรี)   มหาวิทยาลัยมหิดล

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พัชรสกนธ์ โพธิ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 219
E-mail :  pathsharasakon@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศป.ม.(ดุริยศิลป์)   มหาวิทยาลัยพายัพ
:  ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์)   มหาวิทยาลัยพายัพ

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วทัญญู ดิษสระ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 219
E-mail :  watanyu@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศป.บ. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย