หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

      ภาษาไทย  
      ภาษาอังกฤษ


ชื่อปริญญา

      ชื่อเต็ม(ไทย) 
      ชื่อย่อ(ไทย)    
      ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
      ชื่อย่อ(อังกฤษ): หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
: Bachelor of Education Program in Elementary Education


: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
: ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
: Bachelor of Education (Elementary Education)
: B.Ed. (Elementary Education)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
2. เป็นครูพี่เลี้ยง ครูแนะแนวสาหรับเดูกประถมศึกษา
3. นักวิชาการทางการศึกษา
4. ผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิจัยทางการศึกษา
5. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งสร้างครูประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเรูจ และเก่งการสอน การผลิตสื่อการสอนและการดูแลผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกัลยาณมิตร และมีบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครูวิชาชีพ
2. มีความรอบรู้ ใฝุรู้ในศาสตร์การประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิด ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3. มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนแบบบูรณาการ โดยสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยง ความรู้และปรับตัวสู่ความเป็นสากลได้
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
5. มีความสามารถในการแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ พหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
Download รายละเอียดหลักสูตร