ข่าวประชาสัมพันธ์

Annoucement

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2561 ครั้งที่ 8
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2560 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2/2559 ครั้งที่ 1

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

การสอบประมวลความรู้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เพิ่มเติม กรณีแก้ค่าระดับ I)

แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559