หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

 
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
: Bachelor of Arts Program in Popular Music

: ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีสมัยนิยม)
: ศศ.บ. (ดนตรีสมัยนิยม)
: Bachelor of Arts (Popular Music)
: B.A.  (Popular Music)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ศิลปิน นักร้อง
2. นักดนตรีอาชีพ
3. นักแต่งเพลง
4. ผู้จัดการวงดนตรี
5. ผู้ควบคุมการผลิตผลงานเพลง (Producer)
6. ผู้ควบคุมระบบเสียงในห้องบันทึกเสียง (Sound Engineer)
7. นักธุรกิจทางด้านดนตรี เช่น ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี ธุรกิจค่ายเพลง เป็นต้น
8. ครู อาจารย์สอนดนตรี
9. นักวิชาการ/วิทยากรทางดนตรี
10. นักเขียนและวิจารณ์ดนตรี

ปรัชญาของหลักสูตร
           เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านดนตรี สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ขับร้อง ประพันธ์เพลงได้ตามมาตรฐานสากลโดยเน้นดนตรีสมัยนิยม รวมทั้งนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ และประกอบอาชีพด้านดนตรีอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีความเจริญงอกงามทุกด้าน
รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ ทั้งยังบริหารจัดการงานด้านดนตรีได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพทางด้านดนตรีไปประกอบอาชีพและ ประยุกต์ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาวงการดนตรี
ให้มีมาตรฐานระดับสากล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญาในการดำรงชีวิต
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

https://www.facebook.com/bachelorpopmusichatyai
Download รายละเอียดหลักสูตร