สาขาวิชาการบริหารการศึกษาชื่อ - สกุล :  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 358
e-Mail :   Jarut_a@hu.ac.th
การศึกษา

:  คอ.ด. (การบริหารการอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
:  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 358
e-Mail :   Sajanun_k@hu.ac.th
การศึกษา

:  ดษ.ด (การบริหารการศึกษ)า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  กศ.ม. (ภาษาไทย)    มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ.  (ภาษาและวรรณคดีไทย)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200357
E-mail :  ratchatat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
:  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  รศ.ดร.สุจิตรา  จรจิตร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200657
E-mail :  sujitra_j@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
: กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     
   
   
ชื่อ - สกุล :  รศ.ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 661,662
e-Mail :  rapeepun_s@hu.ac.th
การศึกษา

:  Ed.D.(Higher Education) Oklahoma State University ,U.S.A.
:  M.A.(Soc.Sc.Ed.) University of South Florida , U.S.A.
:  B.S.E (History) The Philippine Women's University, Philippines