สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
   
ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
ตำแหน่ง :  รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-2000355
E-mail :  pprapas@hu.ac.th
การศึกษา

:  Ph.D. (Psychology)  Univ. Utara Malaysia
:  ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
ชื่อ - สกุล :  ดร.อริสรา บุญรัตน์
ตำแหน่ง :  รักษาการรองผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 372
E-mail :  
การศึกษา

:  กษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยทักษิณ

     
   
ชื่อ - สกุล :  รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200314
E-mail :  wan@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
:  กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
:  M.A. (Guidance and Personnel Work) Univ. of Colorado ,U.S.A.
:  กศ.บ. (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

     
ชื่อ - สกุล :  รองศาสตราจารย์สุเทพ   สันติวรานนท์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 132
E-mail :  suthep_s@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
: กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     
ชื่อ-สกุล :  ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 132
e-Mail :  @hu.ac.th
การศึกษา

:  ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
:  ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)