สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนชื่อ - สกุล :  ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200309
E-mail :  anan@hu.ac.th
การศึกษา

:  Ph.D. (Curriculum and Instruction) U.oF Missouri Columbia, U.S.A.
:  ค.ม. (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Dip. (Community Development) U.oF Missouri Columbia, U.S.A.
:  วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

     
ชื่อ - สกุล :  รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200314
E-mail :  wan@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
:  กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
:  M.A. (Guidance and Personnel Work) Univ. of Colorado ,U.S.A.
:  กศ.บ. (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

     
ชื่อ - สกุล :  ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-2000355
E-mail :  pprapas@hu.ac.th
การศึกษา

:  Ph.D. (Psychology)  Univ. Utara Malaysia
:  ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
ชื่อ - สกุล :  รศ.ดร.วิชิต  สังขรัตน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 132
E-mail :  wichit_s@hu.ac.th
การศึกษา

:  Ed.D.(Curriculum and Instruction) University of Northern Colorado,U.S.A. 
:  M.A.(Curriculum and Instruction) Columbia University, New York U.S.A.
:  กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา   ประสานมิตร

     
ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.ประยูร เทพนวล
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200661,662
e-Mail :  -
การศึกษา

:  Ed.D (Curriculum and Instruction)  Univ. of  Northern Colorado Greeley
:  M.A. (Instructional Media)  Univ. of  California State, Long Beach
:  กศ.บ. (ประวัติศาสตร์- ภาษาอังกฤษ)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา   ประสานมิตร