สาขาวิชาการบริหารการศึกษาชื่อ - สกุล :  ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 127
E-mail :  nipapong@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.บ. (ชีววิทยา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
:  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
:  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
ชื่อ - สกุล :  รศ.ดร.สุจิตรา  จรจิตร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200657
E-mail :  sujitra@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
:  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
:  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     
ชื่อ - สกุล :  รศ.ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200661,662
E-mail :  rapeepun@hu.ac.th
การศึกษา

:  Ed.D.(Higher Education) Oklahoma State University ,U.S.A.
:  M.A.(Soc.Sc.Ed.) University of South Florida , U.S.A.
:  B.S.E (History) The Philippine Women's University, Philippines
     
ชื่อ - สกุล :  ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ 
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200357
e-Mail :  -
การศึกษา

:  ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  M.S.(Management) Southern Nazarene University , U.S.A.
:  Ph.D.(Educational Administration) Illinois State University , U.S.A.
     


ชื่อ - สกุล :  ผศ.ดร.วิชัย รัตนากีรณวร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200359
E-mail :  wichai@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศบ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
:  ป.ชั้นสูง (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
:  M.S. (Educational Administration) Univ. of Southern California ,U.S.A.
:  Ed.D. (Educational Administration) Univ. of Northern Colorado , U.S.A.
     
ชื่อ - สกุล :  ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 111
E-mail :  wittawat@hu.ac.th
การศึกษา

:  B.B.A.(Human Resource Management)University of Central Oklahoma
:  M.B..A (Marketing) Oklahoma City University
:  กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ