หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

 
: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
:Master of Education Program in Educational Administration


:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 :ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
:Master of Education (Educational Administration)
:M.Ed. (Educational Administration)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 - ผู้บริหารการศึกษา
 - พนักงานในองค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 -  พนักงานในภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


ปรัชญาของหลักสูตร

           หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าการบริหารจัดการเป็นมรรควิธีหลักที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของสังคม  และนำสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายอย่างดี   จึงต้องสร้างผู้นำทางการศึกษามืออาชีพ  อาทิเช่น  หัวหน้าสถานศึกษา  นักวิชาการ  ศึกษานิเทศก์   เป็นต้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ  รู้คิด  รู้ธรรม  รู้สำเร็จ  มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อให้การบริหารงานสัมฤทธิ์ผลสูงสุด  ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริการจัดการที่เป็นประโยชน์และหรือปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาบุคคลองค์การ  ชุมชม  สังคมและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

               เพื่อผลิตมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา ให้สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมพัฒนาไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสเปลี่ยนแปลงของโลก

 

Download รายละเอียดหลักสูตร