หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

 
: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
:Master of Education Program in Curriculum and Instruction


:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)
:ศษ.ม.  (หลักสูตรและการสอน)
:Master of Education (Curriculum and Instruction)
:M.Ed. (Curriculum and Instruction)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - นักพัฒนาหลักสูตร
       - นักการศึกษา
- นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาของหลักสูตร

            หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มุ่งผลิตบุคลากรทางการศึกษา   ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะระดับสูงในการจัดการด้านหลักสูตรและการสอน  สามารถทำการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ  และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยใน  การแก้ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้  รวมทั้งมุ่งให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ตอบสนอง      ต่อความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม      ทุกระดับในยุคโลกาภิวัตน์  ดังปรัชญาที่ว่า  รู้คิด  รู้ธรรม  รู้สำเร็จิ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

                หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านหลักสูตรและการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนำความรู้ไปใช้และพัฒนาครู  บุคลากร และชุมชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

 

Download รายละเอียดหลักสูตร