ผลงานอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์์ ปีการศึกษา 2555

ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความระดับประชาชน
หัวข้อ "สิ่งดีๆที่บ้านเรา"
ของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงศึกษาธิการ


อาจารย์ปัญจา ชูช่วย
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย ของเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา