สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 352
E-mail :  sunisa@hu.ac.th
การศึกษา

:  ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2) (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคใต้
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วิภาวรรณา ศรีใหม่
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 352
E-mail :  wipawanna@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ศิริภา จันทร์เกื้อ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 352
E-mail :  siripa_c@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์เขมินธารากรณ์ บัวเพ็ชร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-370
E-mail :  jiraporn@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว ) มหาวิทยาลัยบูรพา
:  ศศ.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-377 ,081-5414733
E-mail :  channarong@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศศ.ม (ไทยคดีศึกษา ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศษ.บ (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชุติมา  ทัศโร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  086-2954786
E-mail :  chutima_t@hu.ac.th , chutima_pichaya@hotmail.co.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
:  กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์พล  เหลืองรังษี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 127
e-Mail :  pol_luang@hotmail.com
การศึกษา :  ศศ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จิตวิทยาและการแนะแนว) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-392
e-Mail :  ubonrat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) (กำลังศึกษา)
:  ศศ.ม. (สาขานโยบายและการวางแผนสังคม ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (สาขาจิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์อันสอด หลับด้วง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-370
e-Mail :  ansod@hu.ac.th , ansort23@hotmail.co.th
การศึกษา :  กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ปัญจา ชูช่วย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 374
e-Mail :  punja@hu.ac.th
การศึกษา :  กศ.ม. (วัดผลและวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์สายสุดา สุขแสง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 384
e-Mail :  saisuda@hu.ac.th
การศึกษา :  ศน.ม (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
:  คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-343
e-Mail :  suphannee@hu.ac.th
การศึกษา :  ค.อ.ม. (การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:  สส.บ. (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์กุลนาถ สิรินาราภัทร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 137
e-Mail :  kunlanat@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่