สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ
: หลักสูตรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
: General Education Curriculum

ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านคุณธรรมและคุณค่า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อสร้างเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลแก่บัณฑิต
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม แก่บัณฑิต
3. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด ภาษาและมนุษย์สัมพันธ์แก่บัณฑิต
4. เพื่อบูรณาการวิธีการเรียนรู้ ค้นหาองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมแก่บัณฑิต

Download รายฆละเอียดหลักสูตร