หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูชื่อ - สกุล :  ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200357
E-mail :  ratchatat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
:  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ดร.เชาวนี แก้วมโน
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 331
E-mail : chowanee@hu.ac.th
การศึกษา
:  ศษ.ด.   (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสงขลา
     
ชื่อ - สกุล :  รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 258
E-mail :  tasanee@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา   ประสานมิตร
:  กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา   พิษณุโลก
     
ชื่อ - สกุล :  ดร.อริสรา บุญรัตน์
ตำแหน่ง :  รักษาการรองผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 372
E-mail :  
การศึกษา

:  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  กศ.บ. (การวัดผลทางการศึกษา)  มหาวิทยาลัยทักษิณ

     
ชื่อ-สกุล :  ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 132
e-Mail :  @hu.ac.th
การศึกษา

:  ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
:  ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

     
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์สุภาวดี ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 357
e-Mail :  supavadee@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

     
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์กฤษฎา มงคลศรี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 357
e-Mail :  krisada@hu.ac.th
การศึกษา :  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่