หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูชื่อ - สกุล :  ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200664
E-mail :  jutarat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ค.บ.   (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
:  กศ.ม. (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:  ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
ชื่อ - สกุล :  รศ.ทัศนีย์ ประธาน
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 258
E-mail :  tasanee@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา   ประสานมิตร
:  กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา   ประสานมิตร
     
ชื่อ - สกุล :  ดร.รัชตา ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200357
E-mail :  ratchatat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
:  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:   ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ชุติมา  ทัศโร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร : 074-200360
e-Mail :  chutima_t@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:  กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ

     
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์สุภาวดี ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200661,662
e-Mail :  supavadee@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

     
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์กฤษฎา มงคลศรี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 357
e-Mail :  krisada@hu.ac.th
การศึกษา :  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่