หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) 
ชื่อย่อ(ไทย)    
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
: Graduate Diploma in Teaching Profession Program


: ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
: ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
: Graduate Diploma (Teaching Profession)
: Grad.Dip (Teaching Profession)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      ครู
      นักวิชาการ
      บุคลากรทางการศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

      รู้คิด รู้ธรรม นำสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

      1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นครูมืออาชีพที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ และมีจิตสานึกในความเป็นครูที่ดี มีคุณภาพ
      2. เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากาหนด 
      3. เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพที่จะนาความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีคุณภาพ


Download รายละเอียดหลักสูตร