คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
คบณดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


 

อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์อาจารย์พิชญา สุวรรณโน
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


ดร.รัชตา ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไปอาจารย์พิชญา สุวรรณโน
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ


อาจารย์สมพล แก้วแทน
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์อังศณา ณ สงขลา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย