หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย  
      ภาษาอังกฤษ

 

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา
: Bachelor  of  Education  Program  in  Social Studies

ชื่อปริญญา
      ชื่อเต็ม(ไทย) 
      ชื่อย่อ(ไทย)    
      ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
      ชื่อย่อ(อังกฤษ)

: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
: ศษ.บ.  (สังคมศึกษา)
: Bachelor of  Education  (Social Studies)
: B.Ed.  (Social Studies)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครูระดับการศึกษาพื้นฐานหรือระดับอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการด้านการศึกษา
3. รับราชการตำแหน่งอื่นๆตามที่ กพ.ประกาศรับ
4. ประกอบอาชีพอิสระ

ปรัชญาของหลักสูตร

     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีทักษะแห่งวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีทักษะและกระบวนการคิด สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกลักษณะแห่งความเป็นครูที่ดี และมีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา  มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างยั่งยืนและแสดงออกอย่างมีจิตสำนึก
2. รอบรู้และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี วิธีการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเสริม สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีและมีทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมศึกษาเพื่อใช้ถ่ายทอด บูรณาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ศาสตร์ด้านการสอนสังคมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่มีคุณภาพของสังคมDownload รายละเอียดหลักสูตร