หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) 
ชื่อย่อ(ไทย)    
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
: Doctor of Education Program in Educational Administration


: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
: ศษ.ด.  (การบริหารการศึกษา)
: Doctor of Education (Educational Administration)
: Ed.D.  (Educational Administration)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้บริหารระดับสูงสาหรับองค์การทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่าการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างผู้นาระดับสูงสาหรับสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิด มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาสถานศึกษา องค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1.เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ที่มีความสามารถในงานวิชาการและงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการศึกษา มีภาวะผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีทักษะทางปัญญา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหารองค์การทางการศึกษา อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการกาลังคนในระดับสูงทางด้านการบริหารการศึกษา

Download รายละเอียดหลักสูตร