สาขาวิชาการประถมศึกษา

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 360
E-mail :  jutarat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
:  ค.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารยณัฐกา นาเลื่อน
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 360
E-mail :  -
การศึกษา

:  
:  
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์วิไลวรรณ ปราณจันทร์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 143
e-Mail :  wilaiwan@hu.ac.th
การศึกษา

:  กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์พัชญ์สิตา องค์สรณะคม
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200-351
e-Mail :  loogling@hotmail.com
การศึกษา :  กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ