สาขาวิชาการประถมศึกษา

   
   
ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 360
E-mail :  jutarat@hu.ac.th
การศึกษา

:  ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
:  ค.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วิชุนา สัตยารักษ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 360
E-mail :
การศึกษา

:  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  ค.บ. (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี มณีเนตร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 360
E-mail :  
การศึกษา

:  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  ค.บ. (อนุบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารยณัฐกา นาเลื่อน
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 360
E-mail :  -
การศึกษา

:  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
   
   
ชื่อ-สกุล :  อาจารย์สายสุดา สุขแสง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 384
e-Mail :  saisuda_s@hu.ac.th
การศึกษา

: ศน.ม. (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
: ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา