แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

   
เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
The UK Statute Law Database : ฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายของสหราชอาณาจักร
   
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract)
จากวิทยานิพนธ์ งานวิจัย
Australasian Digital Theses Program :
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูล
บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหา
ทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศออสเตรเลีย
   
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (STKS) :
โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
   
ฐานข้อมูล e-Theses หาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ห้องสมุดงานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)