สารจากคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิิลปศาสตร์

             "ผมตั้งใจที่จะบริหารคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ให้เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์์ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศไทยฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งหวังมากที่สุดคือคุณภาพทุกด้าน ของผลผลิต บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพครบมิติ กล่าวคือ ต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้าเรียน คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิืทยาลัยหาดใหญ่ หากตัดสินใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดเพื่อความเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเป็นที่พึง ของสังคมได้ แสดงว่านักศึกษากับคณะ...เรามีอุดมการณ์เดียวกัน"