ติดต่อคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
(Faculty of Liberal Arts and Education)


ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์

+ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป                          0-7420-0360
+ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  0-7420-0361
+ สาขาวิชาภาษาไทย                            0-7420-3361
+ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม                      0-7420-0353
+ สาขาวิชาดนตรีศึกษา                          0-7420-0353
+ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์            0-7420-0257
+ สำนักงานเลขานุการคณะ                     0-7420-0358

โทรสาร : 0-7420-0384 

e-mail : LI@hu.ac.th