คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ กรรมการ
รองหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ
รองหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม  กรรมการ
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เลขานุการ
เจ้าหน้าที่เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ