คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
ตำแหน่ง  คณบดีคณะศึกษาศาตร์และศิลปศาสตร์
สังกัด
      คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร  084-1187409
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร แฉล้ม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตำแหน่ง
 
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

วุฒิการศึกษา
           
สม.ม. (สังคมวิทยา), ม.ธรรมศาสตร์, 2539 
           
ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการพัฒนา)
           
โทรศัพท์ : 0-74-28372-7
E-mail aim-orn@psu.ac.th 
ตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 

ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ

วุฒิการศึกษา 
           ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           ศศ.ม.สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัมหิดล 
           ศป.บ. สาขาดุริยางค์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
           โทรศัพท์ : 0-7431-1885-7 ต่อ 1701-2
ตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
 
อาจารย์อนุชิต โหรารัตน์

วุฒิการศึกษา
           กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 
           ศศ.ม.สาขาดนตรีศึกษา (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
           โทรศัพท์ : 0-7431-1885-7 ต่อ 1701-2
ตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญ แสงดวงแข

วุฒิการศึกษา
           กศ.บ. (ภาษาไทย)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา
           กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 

รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม

วุฒิการศึกษา
           ค.บ.ภาษาไทย วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
           อ.ม.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปกร     
ตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ