หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

ชื่อหลักสูตร

      ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) 
ชื่อย่อ(ไทย)    
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Applied Arts


: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
: ศป.บ.  (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
: Bachelor of Fine and Applied Arts (Applied Arts)
: B.F.A. (Applied Arts)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบประยุกต์ศิลป์
2. นักออกแบบกราฟิกดีไซน์
3. ช่างศิลป์
4. ช่างภาพ
5. นักวาดภาพประกอบุ
6. ครูอาจารย์
7. นักวิชาการศิลปะ
8. นักออกแบบอิสระ    
  


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ให้มีความรู้ความสามารถ บูรณาการองค์ความรู้ร่วมสมัยทางเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความสามารถในด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นอย่างดี
2. มีความรู้และทักษะด้านภาษาในระดับสากลและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์
3. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาผสานกับความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อสร้างงานด้านประยุกต์ศิลป์
4. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในระดับมืออาชีพและพร้อมสำหรับการทำงานในระดับสากล
5. มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Download รายละเอียดหลักสูตร