สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร :  074-200-300 ต่อ 218
E-mail :  Aroonsuk@hu.ac.th
การศึกษา

: ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
: ศล.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
     
   
   
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วรัญญา มณีศรี
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 218
E-mail :  Warunya_m@hu.ac.th
การศึกษา

:  ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
:  
     
     
   
   
ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารยศุภฤกษ์ ทองประยูร
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทร :   074-200-300 ต่อ 218
E-mail :  Supparuag@hu.ac.th
การศึกษา

:  
: