คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมต้อนรับนักศึกษาจาก Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages (YCFA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมโครงการร่วมโครงการ Thai course and cultural 2018 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่